แข่งกับใคร? คำถามที่เจ้าของแบรนด์ต้องหาคำตอบ

แข่งกับใคร? เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาด สำหรับแบรนด์ต้องทำความเข้าใจคู่แข่งในตลาดอย่างชัดเจน แต่อย่าลืมว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ

แข่งกับใคร? เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาด สำหรับแบรนด์ต้องทำความเข้าใจคู่แข่งในตลาดอย่างชัดเจน แต่อย่าลืมว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญด้วย เช่น ความต้องการของลูกค้า แนวโน้มตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาดของตนเองที่จะต้องพิจารณาด้วย การวิเคราะห์อย่างรอบด้านจะช่วยให้แบรนด์สร้างจุดแข็งและกลยุทธ์ในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

แข่งกับใคร? ประเด็น ที่เจ้าของแบรนด์ควรพิจารณา

 1. ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย – ต้องทำความเข้าใจถึงความต้องการ พฤติกรรม และปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถตอบสนองได้ดีกว่าคู่แข่ง
 2. แนวโน้มของตลาด – ต้องติดตามแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ในอุตสาหกรรม เช่น เทรนด์ผู้บริโภค นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทันสมัย
 3. จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง – ต้องประเมินตนเองอย่างตรงไปตรงมาว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เพื่อเน้นจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อน
 4. โอกาสและอุปสรรค – วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดที่ยังไม่มีคู่แข่งรายใดครอง และอุปสรรคหรือข้อจำกัดต่างๆ ที่อาจเผชิญ
 5. กลยุทธ์การตลาดและวิธีการสร้างความแตกต่าง – พัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มจากคู่แข่ง ผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือการสื่อสารการตลาด

การวิเคราะห์อย่างรอบด้านในประเด็นเหล่านี้ จะช่วยให้แบรนด์เข้าใจตลาดและคู่แข่งอย่างลึกซึ้ง และสามารถวางกลยุทธ์การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิเคราะห์คู่แข่ง

การวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อหากลยุทธ์การแข่งขันที่ดีที่สุดสำหรับแบรนด์

 1. การจัดอันดับคู่แข่ง จัดลำดับคู่แข่งตามระดับความสำคัญ โดยพิจารณาจากส่วนแบ่งการตลาด ฐานลูกค้า ความแข็งแกร่งของแบรนด์ ฯลฯ แล้ววิเคราะห์จุดแข็ง-อ่อนของคู่แข่งสำคัญให้ลึกซึ้ง
 2. การวิเคราะห์ตำแหน่งผลิตภัณฑ์
  ศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งแต่ละรายตั้งตำแหน่งผลิตภัณฑ์อยู่ตรงไหนในการรับรู้ของลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคืออะไร ช่วยให้เข้าใจพื้นที่การแข่งขันที่ชัดเจนขึ้น
 3. กลยุทธ์การแข่งขันของคู่แข่ง วิเคราะห์กลยุทธ์หลักที่คู่แข่งใช้ เช่น การตั้งราคา การส่งเสริมการขาย การสร้างความแตกต่าง การมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำหน่าย ฯลฯ เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน
 4. ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของคู่แข่ง ประเมินปัจจัยที่ทำให้คู่แข่งมีข้อได้เปรียบ เช่น เงินทุน เทคโนโลยีการผลิต สิทธิบัตร ความสามารถทางการตลาด คู่ค้ารายสำคัญ ฯลฯ เพื่อหากลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างและรักษาข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
 5. การคาดการณ์กลยุทธ์ในอนาคตของคู่แข่ง จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของคู่แข่ง ให้พยายามคาดการณ์ทิศทางกลยุทธ์ในอนาคตที่คู่แข่งอาจใช้ เพื่อเตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้า

การวิเคราะห์คู่แข่งอย่างละเอียดและรอบด้าน จะช่วยให้แบรนด์สามารถวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้

แข่งกับใคร

นอกเหนือจากการวิเคราะห์คู่แข่งโดยตรงแล้ว แบรนด์ควรพิจารณาอะไรอีกบ้าง

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

 • ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมาย ภาษี นโยบายของภาครัฐ
 • ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม รูปแบบการดำรงชีวิต
 • ปัจจัยด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
 • ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ รายได้ อัตราการว่างงาน อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ

อำนาจต่อรองของคู่ค้า

 • อำนาจการต่อรองของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ/ส่วนประกอบหลัก
 • อำนาจการต่อรองของลูกค้ารายใหญ่
 • การมีผู้จัดจำหน่ายทางเลือกหรือสินค้าทดแทนมากน้อยเพียงใด

คู่แข่งรายใหม่ที่อาจเข้ามาในอนาคต

 • อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูงหรือต่ำ
 • ต้นทุนค่าใช้จ่ายเริ่มต้นธุรกิจสูงหรือต่ำ
 • กฎระเบียบหรือข้อจำกัดทางกฎหมายต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ทดแทน/สินค้าทดแทน

 • มีสินค้า/บริการทดแทนในตลาดมากน้อยเพียงใด
 • ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนสูงหรือต่ำ
 • ประสิทธิภาพในการทำงานของสินค้าทดแทนเหล่านั้น

การวิเคราะห์ประเด็นเหล่านี้ร่วมกับการวิเคราะห์คู่แข่งโดยตรง จะทำให้แบรนด์มีภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

แชร์
แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้อง

SOCIALSIAM นำเสนอ ในยุคที่สังคมออนไลน์เต็มไปด้วยอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จึงเกิดเทรนด์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่า "Deinfluencer" ซึ่งเน้นการต่อต้านการโปรโมทแบรนด์ดังผ่านอินฟลูเอนเซอร์
กลยุทธ์ทำการตลาด

เทรนด์ใหม่ Deinfluencer ต่อต้านการมีอยู่ของแบรนด์ดัง

SOCIALSIAM นำเสนอ ในยุคที่สังคมออนไลน์เต็มไปด้วยอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จึงเกิดเทรนด์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่า “Deinfluencer” ซึ่งเน้นการต่อต้านการโปรโมทแบรนด์ดังผ่านอินฟลูเอนเซอร์ Deinfluencer คืออะไร?

CTR หรือ Click Through Rate เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาออนไลน์ โดย CTR จะบอกถึงจำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกที่โฆษณาหลังจากที่เห็น ซึ่งคำนวณได้จากสูตร (จำนวนคลิก / จำนวนครั้งที่เห็น) * 100 การมี CTR ที่สูงหมายความว่าโฆษณาของคุณมีความน่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ทำการตลาด

CTR คืออะไร และมีความสำคัญต่อการยิงโฆษณาอย่างไร

CTR หรือ Click Through Rate เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาออนไลน์ โดย CTR จะบอกถึงจำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกที่โฆษณาหลังจากที่เห็น ซึ่งคำนวณได้จากสูตร

การตลาดในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากสำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก การมีแผนการตลาดที่ดีสามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแผนการตลาดคืออะไรและมีเทคนิคการวางแผนการตลาดอย่างไรบ้าง
กลยุทธ์ทำการตลาด

แผนการตลาดคืออะไร? เทคนิคการวางแผนการตลาดให้ประสบความสำเร็จ

การตลาดในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากสำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก การมีแผนการตลาดที่ดีสามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง ในบทความนี้ SOCIALSIAM จะมาทำความรู้จักกับแผนการตลาดคืออะไรและมีเทคนิคการวางแผนการตลาดอย่างไรบ้าง แผนการตลาดคืออะไร? แผนการตลาด (Marketing Plan)

การตลาดออนไลน์ในปี 2024 มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและก้าวหน้า คุณต้องติดตามกลยุทธ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ บทความนี้ SOCIALSIAM จะนำเสนอเทรนด์และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดในปี 2024
กลยุทธ์ทำการตลาด

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) อัพเดตกลยุทธ์น่าสนใจปี 2024

การตลาดออนไลน์ในปี 2024 มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและก้าวหน้า คุณต้องติดตามกลยุทธ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ บทความนี้ SOCIALSIAM จะนำเสนอเทรนด์และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดในปี 2024 เทรนด์และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

Canva คือโปรแกรมออกแบบกราฟิกออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์หลากหลาย เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพในการสร้างงานกราฟิก ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย, โปสเตอร์, การ์ด, อินโฟกราฟิก, หรือแม้กระทั่งงานพิมพ์ที่ต้องการความละเอียดสูง โปรแกรมนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน SOCIALSIAM นำมาบอกดังนี้
กลยุทธ์ทำการตลาด

Canva คือโปรแกรมอะไร พร้อมเคล็ดลับการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ

Canva คืออะไร? Canva คือโปรแกรมออกแบบกราฟิกออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์หลากหลาย เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพในการสร้างงานกราฟิก ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย, โปสเตอร์, การ์ด, อินโฟกราฟิก, หรือแม้กระทั่งงานพิมพ์ที่ต้องการความละเอียดสูง

ในยุคที่การตลาดออนไลน์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า Remarketing และ Retargeting อยู่บ่อยครั้ง แต่บางครั้งอาจสับสนว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจและแยกแยะให้ชัดเจนว่าทั้ง Remarketing และ Retargeting คืออะไร และมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไร
กลยุทธ์ทำการตลาด

Remarketing คืออะไร แตกต่างจาก Retargeting อย่างไร มีคำตอบ!

Remarketing การตลาดใหม่เพื่อการกลับมาเยี่ยมชมของลูกค้า ในยุคที่การตลาดออนไลน์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า Remarketing และ Retargeting อยู่บ่อยครั้ง แต่บางครั้งอาจสับสนว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจและแยกแยะให้ชัดเจนว่าทั้ง

หัวข้อเรื่อง
Scroll to Top